Samba Steak & Sushi - Framingham

Vegetable Tempura

$9