Samba Steak & Sushi - Framingham

Vegetable Rice/ Fried Rice