Samba Steak & Sushi - Framingham

Shrimp Rice/ Fried Rice