Samba Steak & Sushi - Framingham

Samba Rice/ Fried Rice