Samba Steak & Sushi - Framingham

Saba(mackerel)

$7