Samba Steak & Sushi - Framingham

Pork Rice/ Fried Rice