Samba Steak & Sushi - Framingham

Organic Tropical Fruit Maki

$8