Samba Steak & Sushi - Framingham

Joe's Samba Steak (16 oz, NY Sirloin Steak)

$45